ana sayfa dergi hakkýnda editörler uluslararasý yayýn kurulu yazarlar için bilgi ýletiþim english ýçindekiler 2006, cilt 22, sayý 1, sayfa(lar) 053-056 [ öz ] [ pdf ] [ benzer makaleler ] [ editöre e-posta ] secondary chondrosarcoma arising from a solitary enchondroma at the index finger of the right hand: a case report peyker demýrelý1, demet kocatepe çavdar1, safiye vural2, gülgün yilmaz ovali3, taçkýn özalp4 1celal bayar university, school of medicine, department of pathology, manisa/turkey 2department of pathology, state hospital, manisa/turkey 3celal bayar university, school of medicine, department of radiodiagnostics, manisa/turkey 4celal bayar university, school of medicine, department of orthopedics and traumatologymanisa/turkey anahtar kelimeler: enkondrom, kondrosarkom, el, falanks abstract benign kýkýrdak tümörleri olan enkondromlar, el ve ayaklarýn küçük kemiklerinde yerleþme eðilimindedirler. generic viagra au canada Soliter lezyonlarda çok ender olan malign transformasyon, multiple endokondromatozislerde soliter lezyonlara göre daha sýk görülmektedir. is viagra and viagra the same Sað el iþaret parmaðýnda yýllardýr süren þiþlik ve aðrý yakýnmasý olan 70 yaþýnda kadýn hastada kitlenin eksizyonel küretaj materyali tümüyle enkondrom olarak deðerlendirilmiþtir. Yedi ay sonra ayný yerde nüks eden lezyon nedeniyle uygulanan parmak amputasyonunda tümörün klasik enkondrom alanlarý da barýndýran intermediate grade (derece ii) kondrosarkoma transforme olduðu saptanmýþtýr. El ve ayaklarda yer alan enkondromlar nadiren kondrosarkoma ilerlerler. buy generic viagra online Bu yerleþim yerlerindeki enkondromlar maligniteyi düþündürecek histolojik ve klinik özellikler taþýdýklarý için, benign kýkýrdak tümörleriyle kondrosarkomlar arasýnda histolojik ayrým zordur. Bu nedenle patolojik bulgular kadar radyolojik özellikler de ayýrýcý tanýda önemlidir. viagra pills Bu olgu, yedi ay içinde kondrosarkoma ilerleyen sað el iþaret parmak yerleþimli enkondrom nedeniyle dikkat çekicidir. sweet-vibrations.com/tkj-generic-viagra-online-canada-cost-bk/ Top abstract introduction case presentation disscussion references introduction enchondromas are the most common primary benign bone tumors of the hand and rarely transform into chondrosarcomas. where to buy good generic viagra This transformation is seen more often in multiple enchondromatosis than in solitary lesions, but even this event rarely occurs in the hands 1 - 13. where to buy good generic viagra Since enchondromas at this site often show histological and clinical features suggestive of malignancy, it is often difficult to make a histological distinction between benign cartilaginous tumors and chondrosarcomas. viagra lilly cares Radiological as well as pathological findings are essential for differential diagnosis 2 , 4 ,. viagra canada online buy viagra without prescription

Company Profile

 

Drafting

Engineering Design